Okres Detva

Okres Detva

Okres Detva sa rozkladá sa po oboch stranách povodia rieky Slatiny vo Zvolenskej kotline. Charakter okresu je do značnej miery ovplyvnený svetovým kultúrnym a prírodným dedičstvom - biosférickou rezerváciou Poľana. Susedí s okresmi Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen. Priemysel je orientovaný na strojársku výrobu. Rozloha okresu Detva predstavuje 449 km², pričom počet obyvateľov je 32 569. Hustota obyvateľstva je 73 osôb/m2 ( stav k 30.6.2015).

Okres Detva má mimoriadne vzácne prírodné a kultúrno – historické hodnoty, ktoré predurčujú tento región na rozvoj cestovného ruchu. Horský masív Poľany patrí medzi prírodné osobitosti regiónu. Je to najvyššie sopečné pohorie, kde sa vulkanickou činnosťou vytvorila mohutná sopka s priemerom 20 km, čím sa zaraďuje medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Od roku 1990 je územie vyhlásené za biosférickú rezerváciu UNESCO a je súčasťou medzinárodnej siete chránených území UNESCO. Zaradená je do medzinárodného programu človek a biosféra. Prírodné danosti regiónu vytvárajú predpoklady pre rozvoj horskej turistiky, pešej turistiky, cykloturistiky a zimnej turistiky. Potenciál pre rozvoj horskej zimnej turistiky je spojený s vidieckou  turistikou v lokalitách pri Hriňovej a Detve. V okrese je situované lyžiarske stredisko Skicentrum Košútka, ktoré v rámci súťaže  o Najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu, ktorá sa po prvýkrát konala  v roku 2014 s cieľom zviditeľniť pozitívne nové zmeny rozvoja cestovného ruchu,  bolo ocenené Cenou ministra na 21. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015. Ocenenie získalo za projekt organizácie Medzinárodného festivalu „Gazdovanie na hriňovských lazoch“, za celoročné využitie lyžiarskeho strediska ako napríklad výstavba ZIP WIRE – zjazd na lane 450 m - najdlhšia v strednej Európe, Hriňovské lazy (terasovité políčka obrábané tradičným spôsobom). Okresom prechádza významná cyklomagistrála – Cyklookruh okolo Poľany, ktorý je prvou cykloturistickou magistrálou pre horské bicykle na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie prírodné skvosty okresu patria skalné útvary Kaľamárka a Melichova skala, Vodopád Bystrého potoka, Baťkova lipa. Atraktivitou regiónu je technická pamiatka Lesná železnica a Vígľašský hrad, z ruiny ktorého sa stal luxusný hotel. Symbolom Podpoľania sú aj detvianske fujary od ľudových umelcov. V roku 2005 bol tento originálny dychový nástroj zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Tento región patrí k najsvojráznejším na Slovensku s typickým lazníckym rozptýleným charakterom osídlenia. Salašníctvo, chov oviec a spracovanie ovčieho mlieka boli základom pre vznik bryndziarstva, tradície ktorého sú zachované až dodnes. Chov oviec predstavuje typický prvok krajiny a tradičný spôsob hospodárenia v horských a podhorských oblastiach okresu, kde sa nachádzajú tradičné salaše. Má veľký význam aj ako krajinotvorný prvok pri udržiavaní kultúrneho rázu krajiny cielenou poľnohospodárskou činnosťou. Ovčiarske produkty sú veľmi obľúbené a tvoria základ v ponuke regionálnych špecialít.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(3 hlasov)
Mesto Hriňová je turistickým východiskom na Poľanu a do Slovenského rudohoria. Mesto je charakteristické ľudovou architektúrou starších zrubových domov s typickým interiérom…
Hlasuj
(1 Hlas)
Okresné mesto  Detva je jednou zo vstupných brán do turisticky atraktívneho regiónu Podpoľania. Bohatá ľudová kultúra je zdokumentovaná v Podpolianskom múzeu, ktoré…
Hlasuj
(3 hlasov)
Mesto Detva s cca 15 000 obyvateľmi bolo založené v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva Ladislava Csákyho. Obec…
Hlasuj
(4 hlasov)
Geografické a administratívno-právne hranice Podpoľania nie sú celkom presne vymedzené. Platí však, že Podpoľanie zahŕňa okres Detva  a zaberá časti…
Hlasuj
(6 hlasov)
Tieto symboly kresťanskej viery sú jedinečnou ukážkou zručnosti a majstrovstva rúk detvianskych drevorezbárov.